KEY ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

KEY ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bilindiği üzere, KEY hak sahiplerine ilişkin listeler 28/7/2008 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu listelerde isimleri yer almadığı halde yardıma
müstahak olduklarını ileri sürenlerin üç aylık başvuru süresi 28/7/2008 tarihinde başlamış ve
28/10/2008 tarihinde sona ermiştir.
İtirazlara ilişkin işlemler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilerek
Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankasına bildirilmiştir.
Bu defa, 21/3/2010 tarih ve 27528 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede ilan edilen
listede isimleri yer almadığı halde hak sahibi olduğunu ileri sürenler ile isimleri yer almakla
birlikte adlarına yapılan ödeme tutarlarının doğru olmadığını ileri sürenlerin konu ile ilgili
bilgi alacakları yerler, durumlarına göre farklılık göstermektedir.
Buna göre;

· 1987-1995 yılları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışa n
memurlar, çalışmış olduğu KURUMLARINA,
· 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında banka, sigorta ve reasürans
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan ve sandıklara tabi olan
kişiler, ÇALIŞMIŞ OLDUKLARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA ve
SANDIKLARA,
· 1987-1995 yılları arasında 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışanlar , o
tarihlerde çalıştıkları işyerlerinin işlem gördüğü SOSYAL GÜVENLİK
İL/MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNE,
· 1987-1995 yılları arasında Memur Emeklisi olanlar ise SOSYAL SİGORTALAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/ANKARA
adresinde bulunan KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞINA,
BAŞVURMALARI HALİNDE KONU İLE İLGİLİ BİLGİ ALABİLECEKLERDİR.
SIKÇA SORULAN SORULAR
1- Boşanma durumunda KEY (Konut Edindirme Yardımı) niye aile reisine
veriliyor?
Mülga 11/11/1986 tarihli 3320 sayılı kanunun birinci maddesinde “Eşlerden her ikiside
yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır” denilmektedir. Bu nedenle (KEY)
Konut Edindirme Yardımı aile reisine yapılmıştır.
2- Ödenmesi gereken paranın beklediğimden az çıktığını düşünüyorum ne
yapabilirim?
5664 sayılı KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun’un 5/2 maddesinde
“Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde,
(KEY) Konut Edindirme Yardımı’na müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı
tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre Konut Edindirme Yardımı
hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve
kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce Konut Edindirme Yardımı yapıldığı
hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması
veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, Konut Edindirme
Yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2
aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya
bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen
başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate
alınmaz” denilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara
başvurulmalıdır.
3- Ziraat Bankası’nda listede gözükmüyorum fakat İnternet sitesinde ve Resmi
Gazetedeki listede gözüküyorum neden ve hangisi doğru?
Resmi Gazetede Tasfiye Halindeki Emlak Bankası tarafından şirketimize gönderilen tüm
bilgiler aynen yayınlanmış ancak yönetmelik gereğince ödeme için T.C.Kimlik numarası
zorunlu olduğundan Ziraat Bankasında T.C. Kimlik Numarası olmayanlar yer almamıştır. Bu
durumda olanlar yukarıda izah edilen itiraz prosedürleri doğrultusunda başvurularını
yapacaklardır.
4-Ziraat Bankası’na yatırılan paramın hacizli olup olmadığını nasıl
öğrenebilirim?
Ziraat Bankası’na müracaat ederek öğrenilebilir.
5-Adıma yapılan KEY ödemesini aldım. Ancak iade etmek istiyorum, ne
yapmalıyım?
KEY ödemelerini almış, ancak çeşitli sebeplerle iade etmek isteyen hak sahipleri, ödemeyi
almış oldukları gün içinde iade etmek istemeleri durumunda ödemeyi almış oldukları Ziraat
Bankası şubesine, daha sonraki günlerde iade etmek istemeleri durumunda ise Ziraat Bankası
Şubelerine başvurarak iade işlemini gerçekleştirebileceklerdir.